JUNIOR ARCHITECT จำนวน : 2

เงินเดือน:


SENIOR INTERIOR จำนวน : 1

เงินเดือน:

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เรียนจบปริญญาตรีและมีความตั้งใจในการทำงานออกแบบ
 • เป็นคนมี Attitude ด้านบวกและชอบทำงานเป็นทีม
 • เป็นคนช่างสังเกตุและสนใจในรายละเอียดของงาน
 • เป็นคนเปิดกว้างในความคิดและพร้อมรับสิ่งใหม่เสมอ
 • สามารถใช้เครื่องมือในการทำงานออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำ hand sketch perspective / detail ได้ดี


INTERIOR DRAFTMAN จำนวน : 1

เงินเดือน:


ARCHITECT DRAFTMAN จำนวน : 1

เงินเดือน:

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง
 • สามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว
 • เป็นคนมี Attitude ด้านบวกและชอบทำงานเป็นทีม


M.O.L. STUDIO CO.,LTD. Sukhumvit 23 (Prasarnmitr). T : +662 662 2885 | F : +662 662 2885 | Email : mol.manage@gmail.com